algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Praktijk vitaal van start, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64694739.

 

Artikel 1. Definities
De dienstverlener: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten de eigenaar van Praktijk vitaal van start, Sanne Knijn.
De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan de Praktijk vitaal van start de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/behandelingen/consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Dienstverlener zal de behandeling/lezing/overige werkzaamheid naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de dienstverlener worden meegedeeld.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling/lezing/overige werkzaamheid duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk, of in geval van een individueel consult, mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Wijzigingen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiƫle consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Dienstverlener heeft te allen tijde het recht de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beƫindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulenten.

Artikel 5. Opzeggen
Opdrachtgever en dienstverlener kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Artikel 6. Overmacht
Indien dienstverlener haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat dienstverlener alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annulering
Consulten dienen telefonisch, per mail of per sms/whatsapp minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult verschuldigd.
Dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal dienstverlener eveneens minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 8. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 9. Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan dienstverlener bij gebreke, waarna het recht van de opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomsten beantwoorden, vervalt.

Artikel 10. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels bankoverschrijving op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft dienstverlener, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
Derhalve zal na het versturen van 1 betalingsherinnering overgegaan worden tot het incasseren via een door dienstverlener gekozen incassobureau en/of gerechtsdeurwaarder.
Indien de zaak is overgedragen aan het door dienstverlener gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt dienstverlener zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
Bij de uitvoering van de dienstverlening van dienstverlener is sprake van inspanningsverplichting.
Dienstverlener geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde van wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van diensterlener. Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever door dienstverlener mondeling of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, overige natuurgeneeskundige middelen en/of producten. De leverancier van deze supplementen, overige natuurgeneeskundige middelen en/of producten is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
Opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijzing van medicatie door te geven aan dienstverlener.
De uit de behandeling voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of gestaakt.

Artikel 12. Tarieven
Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen of wijzigen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, tonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomede geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Indien opdrachtgever later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende opdrachtgevers hier geen hinder van ondervinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijzigingen en aanpassingen tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Versie 201602 – februari 2016